KNIHOVNÍ ŘÁD KNIHOVNY JABOK (VÝŇATEK)

Ve vlastním zájmu je povinností každého čtenáře seznámit se s plným textem Knihovního řádu – podpisem přihlášky každý potvrzuje, že s jeho zněním souhlasí.

REGISTRACE UŽIVATELE

Podmínkou registrace je vyplnění přihlášky, předložení OP (průkazu totožnosti) + úhrada registračního poplatku. Registrace učitelů / zaměstnanců Jaboku a studentů Jaboku je zdarma, od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Povinností čtenáře je řídit se knihovním řádem, při jeho nedodržování může být čtenář dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny.

UŽIVATELSKÝ PRŮKAZ

Uživatelský průkaz - je nepřenosný, jeho ztrátu je čtenář povinen ihned knihovně ohlásit.
Jako platný průkaz do knihovny lze využít také kartu ISIC, Opencard, Lítačku, IN kartu Českých drah, karty autobusových dopravců, případně jiné čipové karty, které jsou kompatibilní s elektronickým knihovním systémem. Registrační období studentů Jaboku trvá do konce právě probíhajícího akademického roku Jaboku. Registrační období ostatních uživatelů trvá 12 měsíců rok od data uskutečnění registrace.

PŮJČOVÁNÍ

Uživatel si dokumenty vyhledává samostatně ve volném výběru nebo v elektronickém katalogu. Pro prezenční výpůjčky není vyžadována registrace uživatele.
Registrovaný uživatel si může absenčně půjčovat knihovní jednotky z knihovního fondu po předložení uživatelského průkazu. Knihovna je oprávněna bez udání důvodu odmítnout absenční výpůjčku. Absenční výpůjčky je uživatel povinen nechat zaregistrovat u obsluhy knihovny, a to nejpozději 5 minut před ukončením otevírací doby knihovny.
Vynesení nebo pokus o vynesení knihovní jednotky bez registrace výpůjčky je považováno za krádež a může být oznámeno orgánům činným v trestním řízení.
Vypůjčené knihovní jednotky nesmí uživatel půjčovat dalším osobám.

ČTENÁŘSKÉ KONTO VÝPŮJČEK

Uživatelé si mohou vypůjčit maximálně 40 knihovních jednotek současně. Uživatel nese odpovědnost za stav svého konta výpůjček a je jeho povinností neprodleně upozornit na případné nesrovnalosti. Informace o čtenářském kontě zjistí čtenář po přihlášení, do svého účtu v online katalogu.
Knihovna je povinna uživateli na požádání poskytnout výpis konta výpůjček.

VÝPŮJČNÍ LHŮTA

Pro studenty Jaboku a běžné uživatele je pro výpůjčky knih mimo knihovnu stanovena výpůjční doba 28 dní (4 týdny), 14 dní (2 týdny) pro časopisy. Výpůjční lhůtu lze v případě potřeby prodloužit o běžnou dobu výpůjčky. Počáteční doba prodloužení se počítá od doby realizace prodloužení výpůjční lhůty.

KNIHOBOX

Knihy lze vrátit i mimo výpůjční dobu do knihoboxu před knihovnou. Po vložení knih do knihoboxu jsou knihy vráceny (odepsány ze čtenářského konta) v následujícím provozním dni knihovny. O tom, zda transakce vrácení proběhla, se čtenář může přesvědčit kontrolou svého čtenářského konta.
Při vrácení knihovní jednotky do knihoboxu bude narůstání případných sankčních poplatků za knihovní jednotky vrácené po uplynutí výpůjční lhůty zastaveno k okamžiku odepsání knihovní jednotky ze čtenářského konta.

NEDODRŽENÍ VÝPŮJČNÍ LHŮTY

Při překročení výpůjční lhůty je uživatel povinen zaplatit poplatek za prodlení (zpozdné) dle Ceníku služeb. Uživateli, který dluží poplatek za prodlení, nebude povoleno uskutečnění absenčních výpůjček, rezervací nebo prodlužování výpůjční lhůty dokumentů. Knihovna není povinna uživatele upomínat.

REZERVACE

V případě, že požadovaná knihovní jednotka je aktuálně vypůjčena, může si uživatel dokument samostatně rezervovat v elektronickém katalogu nebo požádat o rezervaci personál knihovny.
Nevyzvednutá rezervace propadá po 8 dnech od odeslání oznámení o rezervaci. Zrušit rezervaci lze pouze tehdy, dokud nebyla splněna. V případě nevyzvednutí rezervace je vybírán smluvní poplatek za nevyzvednutí rezervace dle Ceníku.

BLOKACE pro pozdější výpůjčku

Blokování knihovní jednotky pro pozdější výpůjčku, je-li aktuálně dostupná ve fondu knihovny a má status vhodný pro absenční výpůjčku. Blokuje se prostřednictvím funkce rezervace v online katalogu po přihlášení do čtenářského konta, služba je zpoplatněno podle Ceníku. Tato částka je účtována i v případě, že připravená knihovní jednotka nebyla vyzvednuta.
Nevyzvednutá blokace propadá po 8 dnech od odeslání oznámení o blokaci. Za propadlou blokaci je vybírán smluvní poplatek za nevyzvednutí blokace podle ceníku. Tím se neruší poplatek za připravení blokované knihovní jednotky k výpůjčce.
Čtenář může mít zároveň připraveno 5 blokovaných knihovních jednotek. Pokud tento počet překročí výše uvedený limit, je čtenářské konto zablokováno. Do zaplacení poplatků za připravené blokované knihovní jednotky nejsou čtenáři povoleny absenční výpůjčky, rezervace, další blokace nebo prodloužení výpůjční lhůty dříve vypůjčených knihovních jednotek.

ZTRÁTY A NÁHRADY

Ztrátu nebo poškození vypůjčené knihovní jednotky je uživatel povinen ihned hlásit a ve lhůtě stanovené knihovnou zaviněnou škodu nahradit. Způsoby náhrady je nutné sjednat s vedoucí knihovny. Za náhradu ztraceného nebo poškozeného dokumentu je účtování poplatek za zpracování dokumentu při ztrátě a poškození dle Ceníku služeb.

VYUŽÍVÁNÍ PROSTŘEDKŮ VÝPOČETNÍ TECHNIKY A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přístup k počítačům nebo k počítačové síti je registrovanému uživatel umožněn po předložení uživatelského průkazu. Za zvláštních podmínek je přístup k síti umožněn i neregistrovanému uživateli nebo uživateli bez platného čtenářského průkazu.
Uživatel nesmí zasahovat do konfigurace počítačů, programů nebo počítačové sítě.
V případě zájmu dalšího čtenáře je doba použití počítače omezena na jednu hodinu. Knihovna je oprávněna tuto dobu zkrátit.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Výjimky z knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.

CENÍK KNIHOVNY JABOK (VÝŇATEK)

1. REGISTRAČNÍ POPLATEK

a) Studenti, učitelé a zaměstnanci Jaboku: zdarma
b) Ostatní uživatelé:50 Kč/rok

2. UŽIVATELSKÝ PRŮKAZ

a) Vystavení uživatelského průkazu při registraci nebo ztrátě (poškození): 10 Kč
b) Registrace čipové karty jako uživatelského průkazu do knihovny: zdarma

3. REZERVACE

a) Poplatek za propadlou rezervaci: 10 Kč
b) Oznámení o rezervaci zaslané elektronickou poštou: zdarma

4. BLOKACE

a) Příprava blokované knih. jednotky na výpůjčku: 10 Kč
b) Oznámení o blokaci zaslané elektronickou poštou: zdarma
c) Poplatek za propadlou blokaci: 10 Kč

5. POPLATKY ZA POZDNÍ VRÁCENÍ DOKUMENTŮ A DALŠÍ SANKČNÍ POPLATKY

a) Každý započ. otevírací den po výp. lhůtě: 2 Kč/dok.
b) Poskytnutí výpůjčních služeb bez předložení čtenářského průkazu: 5 Kč

6. NÁHRADA ZTRÁT A ŠKOD

a) Manipulační poplatek za zpracování dokumentu: 60 Kč
b) Náhrada vzniklých škod: dle rozsahu škody

7. SAMOOBSLUŽNÉ KOPÍROVÁNÍ, TISK A SKENOVÁNÍ DOKUMENTŮ

a) Kopie a tisk A4 jednostranně: 2 Kč
b) Kopie a tisk A4 oboustranně: 4 Kč
c) Kopie a tisk A3 jednostranně: 4Kč
d) Kopie a tisk A3 oboustranně: 8 Kč
e) Skenování materiálů nepodléhajících autorskoprávní ochraně: zdarma
hr width="100%" align="center">


Hlavní stránka | Otevírací doba | Služby | Fond | Katalog | Knihovní řád | O knihovně | Odkazy | Kontakt | Služby pro osoby s postižením | Jabok | Mapa stránek | Archiv starších zpráv | Dokumentační portál Evergreen DokuWiki Bulletin Éthum

Knihovna Jabok: URL: http://knihovna.jabok.cz/

Aktualizace: 30.08.2017 Webmaster