Pravidla pro půjčování tabletů

Půjčování tabletů je určeno pouze pro studenty a pedagogy Jaboku, na základě předchozího objednání. Půjčování se řídí vnitřní směrnicí Jaboku:

 

Směrnice č. 2/2021: Pravidla pro půjčování tabletů

(č. j.: Jabok/2021/0110)

Obsah:

 1. Žádost o zapůjčení tabletu
 2. Dohoda o vypůjčení
 3. Složení kauce při vypůjčení
 4. Délka výpůjčky
 5. Vrácení tabletu
 6. Rezervace vypůjčených tabletů
 7. Náhrada škody

 

Tablet si může vypůjčit pouze student, případně pedagog Jaboku (dále jen student), který má platnou registraci v Knihovně Jabok.

1. Žádost o zapůjčení tabletu

 1. Nejpozději jeden pracovní den před plánovanou výpůjčkou musí žádající student vyplnit formulář Žádosti o zapůjčení tabletu.
 2. Ve formuláři je nutné zadat termín vyzvednutí tabletu. Vyzvednutí je možné v provozní době knihovny  Pokud student ze závažných důvodů nemůže termín zadaný ve formuláři  dodržet, je povinen informovat o tom knihovnu (telefonicky, e-mailem).
 3. Osobní údaje zadané v žádosti o vypůjčení tabletu jsou použity výhradně pro dohodu o vypůjčení tabletu.

2. Dohoda o vypůjčení

 1. Převzetí tabletu student potvrdí podpisem dohody o vypůjčení tabletu.
 2. Dohodou se student zavazuje, že se bude o tablet starat péčí řádného hospodáře.
 3. Součástí dohody je potvrzení o převzetí tabletu a jeho příslušenství, které zahrnuje:
  1. Tablet,
  2. pouzdro s klávesnicí,
  3. nabíjecí adaptér,
  4. nabíjecí kabel,
  5. tři karty s návody na obsluhu tabletu.

3. Složení kauce při vypůjčení

 1. Při vypůjčení tabletu student složí  kauci ve výši 2000 Kč.
 2. Kauce je studentovi v plné výši vrácena při vrácení tabletu.
 3. Při poškození nebo ztrátě tabletu kauce nebo její část propadá (viz odst. 7.  Náhrada škody).
 4. Kauce může být studentovi odpuštěna. Odpuštění kauce je možné pouze ze závažných, řádně doložených  důvodů na základě předchozí žádosti o prominutí předané vedení Jaboku. Žádost o prominutí kauce musí být vyřízena ještě před vyplněním žádosti o vypůjčení tabletu.

4. Délka výpůjčky

 1. Tablet se půjčuje na období právě probíhajícího studijního období. Datum vrácení je - bez ohledu na termín vypůjčení - vždy:
  1. Do 31. ledna (zimní období),
  2. do 31. srpna (letní období).
 2. Při nedodržení termínu vrácení je studentovi naúčtována pokuta za opožděné vrácení ve výši 25 Kč za každý provozní den knihovny uplynulý nad rámec stanoveného termínu vrácení.

5. Vrácení tabletu

 1. Před vrácením tabletu je student povinen vymazat  z tabletu všechna data a uvést tablet do továrního nastavení.

6. Rezervace vypůjčených tabletů

 1. V případě, že jsou všechny tablety vypůjčeny, může zájemce o vypůjčení tabletu zadat rezervaci prostřednictvím katalogu knihovny. 
 2. Pokud je rezervací zadáno více, jsou vyřizovány podle pořadí jejích zadání.

7. Náhrada škody

 1. V případě ztráty tabletu propadá kauce, která byla složena při vypůjčení tabletu.
 2. Zároveň je při ztrátě tabletu student povinen podílet se náhradě škody, a to až do výše 10000 Kč.
 3. Výši náhrady za ztrátu, či poškození přesahující cenu 2 000 Kč, stanoví tříčlenná komise jednorázově zřízená pro tento účel ředitelem školy. Výše škody bude oznámena  nejpozději do 30 dnů od vrácení tabletu.
 4. V případě škody vzniklé poškozením tabletu nebo poškozením či ztrátou jeho příslušenství ve výši do 2000 Kč bude škoda uhrazena prostřednictvím  kauce složené při vypůjčení tabletu.
 5. O vyčíslení vzniklé škody v tomto případě  rozhoduje vedoucí knihovny nejpozději do 14 dnů od termínu vrácení tabletu.

 

V Praze dne 28. ledna 2021

Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D.
ředitel školy