Chci použít cizí myšlenku ve vlastním textu (citát a parafráze)

Pokud používáme cizí myšlenky ve vlastním textu, je vždy nutné uvést autora této myšlenky, a to bez ohledu na to, jestli text uvádíme doslova, tj. používáme citát (přímou citaci), nebo tento text vyjádříme vlastními slovy, tj. použijeme parafrázi. 

Jakým způsobem můžeme s cizí myšlenkou pracovat a také jaký je rozdíl mezi citátem a parafrází, si nyní ukážeme na části textu ze čtvrté kapitoly  z knihy Sociální pedagogika od Josefa Slowíka, která se věnuje problematice vytváření inkluzivních postojů u dětí.

Zdrojový text:

SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 160 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1733-3. S. 67.

Přirozené vztahy mezi postiženými a nepostiženými lidmi se nejsnadněji a naprosto spontánně vytvářejí v období dětství a dospívání. Zkušenosti se zrakově postiženým spolužákem nebo kamarádem jsou tedy ideálním základem pro vytváření zdravých inkluzivních postojů k nevidomým a slabozrakým lidem v dospělosti. Mimo jiné i proto současná školská legislativa upřednostňuje možnost vzdělávání zrakově postižených dětí, žáků a studentů v běžných školách (nejlépe formou individuální integrace do běžných tříd) před víceméně segregujícím vzděláváním ve speciálních školách. 

 

Citát (přímá citace)

Příklad:

Zařazení dětí s postižením zraku do běžných škol může silně ovlivnit postoje dětí bez postižení  k nevidomým a slabozrakým lidem. Jinými slovy, “zkušenosti se zrakově postiženým spolužákem nebo kamarádem jsou tedy ideálním základem pro vytváření zdravých inkluzivních postojů k nevidomým a slabozrakým lidem v dospělosti” (Slowík, 2007, s. 67).

  • Citát (přímá citace) znamená, že cizí text přebíráme přesně tak, jak je uveden ve zdrojovém dokumentu (pro názornost jsme v příkladu je text zvýraznili oranžovou barvou). 

  • Text musí být graficky oddělen od ostatního textu  pomocí uvozovek (tj. musí být jednoznačně zřejmé, kde citace začíná a kde končí). 

  • Na konci citace musí být uveden bibliografický odkaz na zdrojový dokument (v ukázce byla použita metoda citování “autor, datum”, viz Metody citování v textu.)

  • Citát je vhodné použít zejména pro definice. Jinak bychom použití přímých citací měli pokud možno omezit. Doporučuje se uvádět v textu maximálně do 10 % přímých citací (viz např. VOJÍŘ, Stanislav. Jaký je rozdíl mezi přímou citací a parafrází? Knihovna VŠE – Vysoká škola ekonomická v Praze [online]. Poslední aktualizace:  4. 3. 2019 [vid. 2019-08-28]. Dostupné z: https://knihovna.vse.cz/faq/jaky-je-rozdil-mezi-primou-citaci-a-parafrazi/), protože každý autor má svůj jazykový styl a text pak může působit nejednotně, někdy i nepřehledně. 

Parafráze (nepřímá citace)

Příklad:

K vytváření proinkluzivních postojů přispívá mimo jiné vzdělávání  zrakově postižených dětí v běžných (nikoliv speciálních) školách, protože právě období dětství a dospívání se mezi postiženými a nepostiženými dětmi vytvářejí přirozené vztahy. (Slowík, 2007, s. 67). 

 

V parafrázi jsou hlavní  myšlenky daného odstavce vyjádřeny vlastními slovy, takže nenarušují plynulost textu a nepůsobí cizorodě. 

  • Při použití parafráze je nutné dobře rozumět původnímu textu tak, abychom jej nezkreslili. 

  • Parafráze myšlenku obvykle shrnuje, takže bývá kratší než samotný zdrojový text. 

  • Parafrází není pouhé pozměnění  původního textu. Nelze např. pouze  zaměnit některá slova ze zdrojového  textu vlastními slovy - to není parafráze (a v určitých situacích to může být považováno za podvod, zejména pokud neuvedeme zdrojový dokument). Pokud nechceme cizí myšlenku shrnout vlastními slovy, je lepší použít citát (přímou citaci).

  • U parafráze musí být uveden bibliografický odkaz na zdrojovou literaturu.

  • Z textu musí být jednoznačně jasné, kde parafráze začíná a kde končí. Lze to udělat kupříkladu tím, že odkazy na bibliografické citace budeme důsledně uvádět vždy na konci parafráze. Pokud jde o delší parafrázi, je vhodné po jejím skončení ukončit odstavec. Lze také použít nějaké vhodné slovní vyjádření.

Příklad:

Slowík uvádí, že k vytváření proinkluzivních postojů přispívá mimo jiné vzdělávání  zrakově postižených dětí v běžných (nikoliv speciálních) školách, protože právě období dětství a dospívání se mezi postiženými a nepostiženými dětmi vytvářejí přirozené vztahy ( 2007, s. 67).  V podobném duchu se k otázce inkluzivních vztahů vyjadřují i další autoři, například ...

I při dodržení výše uvedených pravidel však nezapomeňte, že i když  u každé převzaté myšlenky, textu, obrázku bude správně uveden odkaz na zdrojový dokument, není možné, aby text odborné práce byl pouze kompilací, tj. aby byl poskládán z myšlenek dalších autorů (a  už vůbec by se nemělo stát, že jeden odstavec obsahuje myšlenku jednoho autora, druhý myšlenku druhého autora atd.). Odborný text, přestože navazuje na dosavadní stav poznání, má být vždy originálním pohledem autora na popisovaný problém a přinášet nové myšlenky nebo poznatky.

Další informace

Tento text vychází z materiálů e-learningového kurzu Informační výchova 2 - Citování v odborném textu, ve kterém bylo téma citování zdrojů a plagiátorství podrobně zpracováno. Kurz byl vytvořen v projektu „Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 a je volně dostupný na portále  Moodle Jabok.

 

Typ služby: 

Téma návodu: