Chci se dozvědět, co je to plagiátorství

terrmín plagiátorství znamená zejména použití práce někoho jiného ve vlastním díle, bez toho, že  bychom uvedli, že nejde o naši práci, ale o práci někoho jiného. Plagiátorství je porušením etických principů, zejména tzv. citační etiky.

Ve studentských pracích nebo jiných odborných textech má plagiátorství nejčastěji formu použití cizího textu, myšlenky či jiného výsledku duševní práce jiného člověka  bez uvedení zdroje.

Neuvedení zdroje je považováno za plagiátorství bez ohledu na to, zda šlo o vědomé jednání nebo neúmyslné opomenutí. 

Pamatujte, že v dnešní době je velmi snadné plagiátorství odhalit, ať už vyhledáváním na internetu nebo využitím speciálních antiplagiátorských nástrojů.

Nejčastější formy plagiátorství

Plagiátorství může mít mnoho podob. Nejčastějšími typy plagiátorství jsou tyto:

Vydávání cizí práce za vlastní

V praxi jde o situace, kdy není uveden autor a(nebo) zdroj použitého  textu, myšlenky, studie, výzkumu, obrázku, tabulky, seznamu apod. Ve všech takových případech se jedná o plagiátorství bez ohledu na to, zda jde o záměr nebo opomenutí autora. 

Závažnými prohřešky tohoto typu  jsou zejména:

  • okopírování práce (nebo její části) zveřejněné na internetu, 

  • vydávání cizího textu za vlastní,  

  • využití  využití jiné osoby pro napsání textu  (ať už zdarma nebo za úplatu) aj.

Drobné úpravy textu

Tzv. drobnými úpravami je míněno okopírování cizího textu, v němž byly provedeny stylistické úpravy (nahrazení některých slov, změna slovosledu apod), přičemž text je vydáván za vlastní výtvor.

Poznámka: použití drobných úprav cizího textu je problematické i v případech, kdy je  uveden odkaz na zdroj, protože tento postup neodpovídá požadavkům na kvalitu odborného textu.

Necitování v textu

Prohřeškem je také neuvedení  citací v textu (uvedení seznamu literatury pouze na konci textu nestačí). Například:

  • přímé citace nejsou v textu graficky vyznačeny uvozovkami ani jiným způsobem

  • chybí odkazy na bibliografické citace ať už u přímých citací nebo u parafrází .

Práce s jedním zdrojovým dokumentem. 

Jde o situaci, kdy autor  použije jeden zdroj, se kterým pracuje a “převypráví” jej vlastními slovy, část vynechá apod. 

Vedlejším efektem tohoto postupu může být převzetí struktury zdrojového  dokumentu (tj. osnovy práce, rozdělení do kapitol apod.), které je závažným problémem samo o sobě, obzvláště pokud převzetí struktury není odborně zdůvodnitelné nebo pokud to není v textu výslovně zmíněno.

Další formy plagiátorství

Jde například o vytvoření práce pouhou kompilací (poskládáním) různých textů bez vlastního přínosu autora, nepřesné nebo nepravdivé uvádění použitých zdrojů, “vykrádání” vlastních textů autora apod.

 

Další informace

Tento text vychází z materiálů e-learningového kurzu Informační výchova 2 - Citování v odborném textu, ve kterém bylo téma citování zdrojů a plagiátorství podrobně zpracováno. Kurz byl vytvořen v projektu „Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 a je volně dostupný na portále  Moodle Jabok.

Typ služby: 

Téma návodu: