Popis areálu Jaboku pro nevidomé

Vstup do budovy a základní orientace

Vyšší odborná škola Jabok se nachází ve starší zástavbě a skládá se z několika, na sebe navazujících budov, propojených dvorem. Na dvůr navazuje zahrada a kolej pro studenty. Pro náš pohyb po celém objektu budou důležité dva na sebe kolmé směry. Hlavní orientace, to je ulice, kterou jste přišli se školou po pravé straně. V objektu je tento směr totožný se vstupem do velké auly, chodbami v hlavní budově a osami obou schodišť. Toto je pro další orientaci hlavní směr pohledu nebo chůze (dále jen HS). Směr zády kolmo k ulici bude vedlejší směr (dále bude označován jen VS). To je pohled na dům – hlavní vstupní chodba, navazující dvůr, zahrada a domov pro studenty. Stejným směrem je orientována malá aula v přízemí a propojovací chodba ve třetím patře. Budovy budou popisovány odděleně a pro zpřesnění bude vždy v daném odstavci uveden směr pohledu, od něhož je další popis odvozen. Symboly HS a VS budou uvedeny v závorkách. Malá aula a spojovací chodba ve třetím patře bude popsána v obou směrech.

Vstupní dveře školy jsou dvoukřídlé, úzké a v horní části prosklené. Nalevo jsou umístěny zvonky. Skříňka se zvonky je vybavena tlačítky, jako u telefonu. Nad nimi jsou vpravo nahoře dvě tlačítka, jako samostatné volby – horní – na sekretariát, dolní – do knihovny. Kromě toho lze navolit třímístná čísla např. 404 pro studijní oddělení apod. Za dveřmi následuje dlouhá chodba v šířce vstupních dveří. V přímém směru se chodbou prochází na dvůr. Před jejím koncem najdete proti sobě dvoje dveře, napravo vstup na schodiště hlavní budovy značené jako A, nalevo Velkou aulu. Na konci celé chodby jsou dveře do dvora.

Dvůr a zahrada

Přízemí celého objektu tvoří Velká aula a Malá aula, dvůr, počítačová učebna, zahrada a tělocvična. Dlážděný dvůr je čtvercový, v pravé zadní části, navazuje na dvůr obdélníková zahrada. Vpravo ve dvoře je počítačová studovna, vybavená počítačem pro nevidomé či slabozraké (VS).

Nebezpečným místem je při levé stěně vstup do klubu. Jde o strmé otevřené schodiště do sklepní místnosti přímo ze dvora. Pokud se chcete tomuto místu při průchodu dvorem bezpečně vyhnout, najděte hned za dveřmi z budovy A nalevo zahradní stůl a doprava se vydejte přímo až ke hledanému schodišti budovy B. (VS) Vlevo od něj je vstup do malé auly. Jde o výklenek v levém zadním rohu. Od vstupních dveří na schodiště B lze zahradou šikmo doprava projít ke vchodu domova pro mládež. Podle levé stěny zahrady se dostanete k tělocvičně.

Budova A

Z úzké vstupní chodby v přízemí se dveřmi vlevo vchází do Velké auly. Vstoupíte-li do Velké auly budete mít před sebou velkou místnost s podpěrnými sloupy. Při standardním uspořádání auly v levé části asi dvě třetiny celé místnosti tvoří židle, promítací plátno máte po své levé ruce. Aula je společnými toaletami propojena s malou aulou.  Na toalety se dostanete dveřmi zhruba uprostřed pravé stěny. Všechny nerovnosti podlahy jsou zde řešeny bezbariérově sešikmenými plochami namísto schodů. Vstoupíte-li na toalety z velké auly budou na levé straně dvoje toalety, na pravé straně toaleta pro vozíčkáře.  Po sešikmené ploše zde lze vystoupat do malé auly (VS). Při pravé stěně s okny do dvora lze aulou obdélníkového tvaru projít až k protějším dveřím, kterými se vchází ze dvora. Na koberci vlevo je místo k sezení. Dlažba pod okny tvoří s kobercem v levé části příjemnou vodící linii podél celé místnosti.

Na hlavní schodiště se ze vstupní chodby dostanete dveřmi vpravo. Schodiště A začíná hned vlevo za vysokými dveřmi a je zatočené. Po schodiště se směrem nahoru pohybujte po levé straně nebo nanejvýš po jeho střední části. Schodiště je částečně půlkulaté a po jeho vnitřní straně nelze jít. Směrem dolů je třeba držet se vpravo u stěny. Je zde vždy zábradlí.

První patro

Vyjdete-li do prvního patra a za svými zády máte schodiště je vaše orientace totožná s pohledem do velké auly (HS). Napravo učebna jazyků č. 8 Vstup do této učebny je přes venkovní balkon dvakrát doprava. Dveřmi vlevo vejdete do hlavní chodby. Otočíte-li se o 90° vpravo bude váš směr opět totožný s ulicí (HS).  Přímo za vašimi zády bude kuchyňka, nalevo učebny č. 1. a 2. s okny do ulice, napravo katedra pedagogiky a psychologie. Včele této chodby najdete toalety. Na konci zužující se, lomené chodby ve tvaru písmene L učebna č. 7.

Druhé patro

Ve druhém patře se vpravo vchází na balkon a znovu doprava na terasu, kde se nachází zahrada smyslů. Je zde jeden schod nahoru. Na stěně vpravo je umístěn reliéfní plánek zahrady se zvětšeným textem a popisem v Braillově bodovém písmu.  Dveřmi vlevo se opět vchází do hlavní chodby. Je zde obdobné rozložení místností jako v prvním patře. Stojíte-li zády ke kuchyňce, najdete nalevo učebny č. 3. a 4., napravo katedry sociální práce a odborných praxí. Po vaší pravé ruce dveře ze schodiště (HS).

Třetí patro – propojovací  

V hlavní chodbě nalevo učebna č. 5. a sborovna, na pravé straně katedra filosofie a teologie. Dále napravo najdete dveře studijního oddělení UK, účetní a studijní oddělení školy Jabok. Na konci několikrát zalomené chodby dva schody nahoru a tři kamenné doleva. Hned nad nimi dveře do budovy B. Otvírá se jejich pravá polovina a je zde vysoký práh. Celá chodba od toalet má opět orientaci VS, totožnou s malou aulou.

Čtvrté patro

Prosklenými dveřmi naproti schodiště se vstupuje do podkrovního prostoru (HS). V chodbě vlevo jsou dva bílé čtverhranné sloupy. V přímém směru budete mít po levé ruce stěnu kaple umístěné do středu celého patra. Okolo ní vzniká chodba s kancelářemi na jedné straně a posezením na straně druhé. Do kaple se vchází dveřmi zhruba uprostřed levé stěny. Dojdete-li na konec bude před vámi kolmá chodba. Vpravo kanceláře sekretariát a pokladna. V chodbě vlevo toalety a na jejím konci kancelář provozní.

Budova B

Malá aula

Do malé auly v přízemí se vstupuje dvakrát doleva přímo ze dvora, Nerovnosti podlahy jsou řešeny sešikmenými plochami. Vlevo okna do dvora, na podlaze pod nimi dlažba, která společně s kobercem v pravé části, tvoří vodící linii podél celé místnosti. Tady lze aulou projít až k protějším dveřím, na toalety a dále do velké auly. Na koberci vpravo je prostor k sezení, na čelní stěně vpravo promítací plátno. Na toalety se sestupuje po sešikmené ploše. Před sebou bude mít toaletu pro vozíčkáře, napravo dvoje běžné toalety. Dále pak dveře do velké auly.  Tady je aula popsána v protisměru k (VS).

Schodiště B 

Schodiště začíná prvním schodem již v samotných dveřích. Otevírá se jejich pravá polovina směrem ven. Schodiště do prvního patra tvoří písmeno L, od poloviny tedy pokračuje doleva. Zábradlí najdete pouze na levé straně. (Tady se orientace mění z VS na HS).

První patro

V prvním patře (HS) se na čelní stěně nachází toalety a vlevo od schodiště je čajovna. Za schodištěm  doprava dojdete kratičkou chodbou do knihovny. Chodba začíná vysokou mříží. Její pravá polovina bývá otevřena. Hned za mříží na pravé straně chodby jsou dveře do kanceláře vedoucí knihovny. Na levé straně jsou nízké šatní skříňky. Na konci chodbičky jsou  vysoké dvouřídlé dveře knihovny. Do knihovny se vstupuje pravou stranou dveří, levá polovina dveří je vždy uzavřená. Jakmile vstoupíte do knihovny, vpravo ode dveří se nachází pult knihovnic.

Druhé patro

Ve druhém patře vpravo následuje několik schodů nahoru a nad nimi společenská místnost.

Třetí patro

Ve třetím patře vpravo, opět ve zvýšeném mezipatře Místní komunita saleziánů. Vlevo od schodiště jsou dveře do spojovací chodby. Otevírá se jejich levá část ale POZOR! Zde je ve dveřích zvýšený práh. Za ním následují tři schody dolů a další dva doprava a dolů. Spojovací chodba pokračuje doleva. Vlevo ve stěně se nachází studijní oddělení, pokladna a studijní UK. Dále znovu doleva a hned vpravo. Na pravé straně učebna číslo 5. Na konci chodby je kuchyňka a před ní vlevo dveře na schodiště. Toto spojovací část je již popsána v odstavci budovy A. Nyní je popsána v opačném směru (VS).

Čtvrté patro

Ve čtvrtém patře vpravo a po několika schodech nahoru učebna č. 6. Podle zábradlí na pravé straně je nad schody nečekaně čtyřhranný bílí sloup, který je třeba obejít doleva. Následuje vstup do učebny č. 6. Ve všech patrech se na čelní stěně vždy nachází toaleta.

Seznam nejdůležitejších místností:

Auly a učebny

Katedry a další oddělení

Ostatní

Rozmístění místností označených na dveřích hmatovými štítky

Popis areálu školy zpracovali Ing. Šárka Seidlová a Mgr. Vít Liška ze sdružení Okamžik