Studijní materiály pro osoby se zrakovým postižením

Upravené elektronické studijní materiály dostupné na Jaboku

Upravené texty může na základě § 39  zákona 121/2000 Sb. (Autorského zákona) v aktuální znění, získat kterákoliv osoba se zrakovým postižením, pokud doloží oprávněnost jejich použití  (průkazem ZTP nebo ZTP/P) a podepíše prohlášení o užívání textů v souladu s Autorským zákonem. V případě zájmu o zpřístupnění textů nás můžete kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na čísle 211 222 409.

Texty jsou dostupné na adrese https://is.jabok.cz/auth/do/JA10/456146/456286/ (jsou přístupné pouze pro oprávněné osoby po přihlášení).

Seznam dostupných studijních materiálů:

  • ČIHÁNKOVÁ, Ivana, ed. English for social workers. [Praha]: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, [2008]. 282 s. ISBN 978-80-904137-0-2. (Text byl pro nevidomé uživatele upraven na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy) V Knihovně Jabok je k dispozici také doplňkové zvukové CD k publikaci
  • FISCHER, Ondřej a kol. Úvod do filosofie pro pomáhající profese. [Praha]: Jabok, ©2010. 131 s. ISBN 978-80-904137-7-1.
  • FISCHER, Ondřej a kol. Etika pro sociální práci. 2. vyd. [Praha]: Jabok, ©2010. 223 s. ISBN 978-80-904137-8-8.
  • MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0366-7.
  • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Zpracováno podle 1. vydání (Praha:Grada, 2007, ISBN: 80-247-1733-6). Praha: Jabok, 2010.
  • SKUTIL, Martin a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 254 s. ISBN 978-80-7367-778-7. (K dispozici jsou kapitoly 1 a 2)

Texty jsou upravené podle Metodiky k úpravám elektronických textů pro zrakově postižené čtenáře vytvořené střediskem Teiresiás při Masarykově Univerzitě v Brně.
Tituty "Úvod do filosofie pro pomáhající profese" a Etika pro sociální práci" byly upraveny s využitím dotačního programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století pro rok 2013.

Další zdroje (katalogy a seznamy textů pro nevidomé)

Další informace

Služby pro osoby se specifickými potřebami