Chci zjistit, které informace na internetu mohu použít pro studium

Jak poznám, které zdroje mohu využít pro studium

Při hodnocení, zda daný zdroj můžete použít, je nutné zodpovědět otázku, k čemu má daná informace sloužit a zda téma a cílová skupina webu odpovídá tomu, jaký druh informace potřebuji.
  • Pokud potřebujete získat základní přehled o nějakém tématu, může být  výborným zdrojem Wikipedie, diskusní fórum nebo web neformální skupiny. Pokud však potřebujete použít zdroje pro svou odbornou práci, citovat Wikipedii nebo diskusní fórum rozhodně nedoporučujeme.
  • Pokud píšete odbornou práci nebo článek na téma Možností získání informací o domácím vyučování  a uvedete jako  jednu z možností i facebookové skupiny nebo diskusní fóra rodičů vyučujících děti doma, je to v pořádku v případě, že takový zdroj nebo zdroje ve své práci popíšete a odkážete na ně v citaci.  Je také v pořádku, pokud takovéto diskusní fórum využijete jako zdroj pro získání základního přehledu o tom, jaké problémy rodiče při domácím vyučování řeší. Problematické by však bylo, kdybyste  v seminární  práci jako podklad pro odborný závěr  využili tvrzení někoho z diskusního fóra. Pouze to nestačí - vždy musíte pro své závěry najít zdroj v odborné literatuře, v legislativním dokumentu apod. a ověřit, jestli tvrzení diskutujících odpovídá skutečnosti.

Pokud máte při psaní odborných prací pochybnosti o vhodnosti daného zdroje, poraďte se se svým vyučujícím, vedoucím práce apod.

Doporučené elektronické zdroje pro studium a psaní odborných textů

Rozhodně nelze paušálně říci, že to, co je na webu, případně že to, co je volně dostupné,  je méně kvalitní. Prostřednictvím internetu můžete získat velké množství kvalitních a relevantních informací. Jde nejen o placené (licencované) odborné zdroje a databáze, ale také o odborné volně dostupné zdroje (zejména ty, které jsou dostupné v rámci tzv. otevřeného přístupu) , oficiální a legislativní dokumenty  apod.

Pro odbornou práci můžete využít:

  • Články a odborné časopisy. Některé odborné recenzované časopisy mají volně dostupný archiv na webu, mohou dokonce  vycházet pouze v elektronické podobě (některé najdete i v katalogu Knihovny Jabok). Oborné články můžete najít v odborných databázích - některé z nich jsou volně dostupné prostřednictvím tzv. otevřeného přístupu, takže je může zdarma využívat kdokoliv a odkudkoliv. Dobrým zdrojem pro vyhledávání článků v češtině i v dalších jazycích, je portál Knihovny.cz, můžete využít také seznam  zdrojů  dostupných v rámci otevřeného přístupu apod.
  • Odborné e-knihy. Najdete jej např. v katalozích knihoven, včetně katalogu Knihovny Jabok, v odborných databázích dostupných v Knihovně Jabok, v Národní knihovně nebo  na Karlově univerzitě aj., včetně databází knih dostupných v rámci otevřeného přístupu.
  • Legislativní dokumenty: Existuje mnoho portálů, na kterých je možné vyhledat zákony a další legislativní dokumenty. Pro citaci zákonů online doporučujeme použít Sbírku zákonů na portále Ministerstva vnitra ČR, pro citaci právních dokumentů Evropské unie portál Evropská Unie - Právo EU
  • Výroční zprávy vládních i nevládních organizací a neziskovek, případně jejich webové stránky apod.
  • Sborníky a příspěvky z odborných konferencí
  • Dokumenty a metodiky zveřejněné na ověřených stránkách vládních i nevládních organizací, které se zabývají danou problematikou. Například pokud ve webovém vyhledávači najdete příručku 2015 Práce s muslimskou rodinou a dítětem v režimu sociálně-právní ochrany dětí, která je zveřejněna na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí mezi certifikovanými metodikami MPSV, můžete tento dokument v odborné práci použít a citovat. Pokud potřebujete získat informace o stavu zdraví seniorů v ČR a najdete k tomuto tématu informace na stránkách českého statistického úřadu, můžete tyto informace v odborné práci použít a citovat. Problematické by však už bylo, kdybyste podobnou informaci získali ze z článku na serveru, který se zaměřuje na bulvární zprávy. Takovou informaci by bylo nutné dále ověřit v nějakém důvěryhodném zdroji. V odborné práci byste však mohli bulvární článek citovat v případě, že byste chtěli ukázat, jak tento bulvární zdroj účelově pracuje s informacemi apod.
  • Informace získané z odborných tematických portálů. Příkladem mohou být portály Autismus, Český portál ekopsychologie, Rozcestník pro pedagogické pracovníky aj. Odborné tematické portály však mohou obsahovat více různých druhů informací (např. odborné texty a články ale také různé zprávy, diskusní příspěvky apod.). Proto je potřeba pečlivě hodnotit, k čemu je jaký typ informace vhodný (viz výše K čemu danou informaci potřebuji). Vodítkem pro posouzení "míry odbornosti" může být mimo jiné i to, kdo portál provozuje, jak jsou informace na portále aktuální apod. Je také nutné odlišit tematické portály, které jsou orientované spíše na laickou veřejnost. Ty mohou být zdrojem  zajímavých informací, ale nelze je obvykle použít jako zdroj pro odborný text.
  • Informace získané pomocí vyhledávače Google Scholar.  I zde je však třeba hodnotit, o jaký typ zdroje jde a jestli je vhodný pro účel, který potřebujete.

I v případě odborných zdrojů je potřeba všímat si, kdo za daným zdrojem stojí, jak je zdroj aktuální (například informace týkající se problematiky migrace, která byla aktuální v roce 2014, může být za pět let zcela neaktuální), jestli jsou v daném pramenu  uváděny reference na použité informace z dalších zdrojů, jestli autoři článků jsou dohledatelní i v jiných zdrojích apod.

Jak poznám, jestli je webová stránka důvěryhodná

Další informace

Tento text vychází z materiálů e-learningového kurzu Informační výchova 1 - Vyhledávání informací ve kterém bylo téma vyhledávání a hodnocení informací podrobně zpracováno. Kurz byl vytvořen v projektu „Inovace VOV_pedagogicko-sociální oblast“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008052 a je volně dostupný na portále  Moodle Jabok.

 

Typ služby: 

Téma návodu: